22
profesní výkony ARCHITEKTA/INŽENÝRA
architektura Ostravy

profesní výkony ARCHITEKTA/INŽENÝRA

Základní teze pracovní skupiny pro Standardy na období 2013 – 2014.

Standard (rozsah) profesních výkonů a souvisejících činností je vzájemná dohoda mezi autorizovanou osobou a klientem o rozsahu služby. Autorizovaná osoba má mít možnost na vlastní zodpovědnost stanovit takový rozsah projektu, který je pro danou zakázku pro klienta optimální.

Samotný standard výkonů a souvisejících činností je metodická pomůcka. Tento manuál není sám o sobě zárukou kvalitního stavebního díla. Projektová dokumentace a související činnosti jsou pouhým prostředkem, vlastním cílem je kvalitní stavební dílo.

Z hlediska tohoto cíle je možno na rozsah a obsah projektové dokumentace a souvisejících činností nahlížet takto:

DOKUMENTACE STAVEBNÍKA (ZADAVATELE) PRO ARCHITEKTA/INŽENÝRA
Dokumentace zadání a postup přípravy povinné pro veřejné zadavatele a doporučené pro zadavatele soukromé. Ten, kdo zadává, musí vědět, co zadává a musí to umět převzít a zkontrolovat, musí za svou práci také ručit.
Spojování průzkumných prací (stavebně-fyzikální průzkumy, geologické a hydrogeologické práce apod.) s vlastním projektováním do společné cenové položky je nepřípustné.

DOKUMENTACE ARCHITEKTA/INŽENÝRA PRO STAVEBNÍKA (ZADAVATELE)
Dokumentace pro investora je dána dohodou (smlouvou) mezi autorizovanou osobou a klientem. Autorizovaná osoba má mít možnost na vlastní zodpovědnost stanovit po dohodě s klientem takový rozsah dokumentace, který je pro danou zakázku optimální a zároveň klient (zadavatel) za takový rozsah projektu je ochotný zaplatit.
Obvyklý a osvědčený způsob je koordinace celé zakázky architektem. Podrobnější dokumentace umožní během realizace stavebního díla lepší řízení stavby. Tato část dokumentace hájí zájmy klienta, ale zatím nemá dostatečnou oporu v zákonech a prováděcích vyhláškách.

DOKUMENTACE ARCHITEKTA/INŽENÝRA A STAVEBNÍKA (ZADAVATELE) PRO SOULAD S VEŘEJNÝM ZÁJMEM
Dokumentace pro vlastní povolovací proces je dána zákonem a vyhláškami. Nad rámec zákonných povinností není potřebné ani vhodné přidávat žádné další činnosti a výkony.
Tato část dokumentace prokazuje soulad s veřejným zájmem v rozsahu dle zákona č. 183/2006 - stavební zákon.

Z hlediska profesní odpovědnosti i zodpovědnosti „hlavního projektanta“ (podle stavebního zákona č. 183/2006) se jako „nejpřirozenější“ a nejefektivnější jeví takový postup přípravy stavebního díla, kdy dokumentace „pro stavebníka“ a dokumentace „pro stát“ má ve všech svých fázích jediného autora.

Zodpovědnost by měla být vyvážena pravomocí: Maximální zodpovědnost „hlavního projektanta“ musí proto být podmíněna možností autorizované osoby vykonat pro stavebníka (zadavatele) všechny výkonové fáze.
Radim Václavík, 9. 9. 2013