Bytový dům „U Eduarda Vojana“ (Proluka Smetanovo náměstí)

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistent:
Jiří Halla
Výtvarná spolupráce:
Marek Pražák

Marketing: Martin Potočný, ON OFF STUDIO

Fakta

Lokalita:
Ostrava
Termín projektu:
červenec 2020
Investor:
soukromý investor
 
Stupeň dokumentace:
urbanistická studie, architektonický návrh

Urbanistické řešení.

Řešené území o velikost 3 021 m² tvoří soubor pozemků, který je součástí zastavěné plochy v centrální části Ostravy, v k.ú. Moravská Ostrava.

Řešené území je prostorem v centrální oblasti města, v městské památkové zóně, v lokalitě, která je v současné době postupně obnovována. V sousedství jmenovaných parcel jsou stávající historické objekty městské zástavby a objekty soudobé architektury různé kvality. Nejhodnotnější je fasáda stávajícího objektu bývalého Ředitelství vítkovických kamenouhelných dolů z červené cihly. Motiv lícového zdiva se prolíná i na přístavbách a nástavbách tohoto objektu.

Plocha proluky je v místě původní historické zástavby, která tvořila nekompaktní zastavění jednotlivými objekty na okraji blokové zástavby centrální části města. Řešená parcela spoluvytváří městský blok utvářející také prostorové vymezení Smetanova náměstí. Tomuto náměstí dominuje budova divadla Antonína Dvořáka. Náměstí je od doby zbourání hasičské zbrojnice prostorově nedokončené (nevymezené). Poloha ulice Pivovarské a následná zástavba zásadním způsobem ovlivňuje dokončení náměstí ale hlavně také souvisí s řešeným objektem.

Stavební místo, je ze severu omezeno průmětem koruny stávajícího chráněného vzrostlého stromu, z východu ul. Vojanovou, z jihu a západu objekty a plochami stávající zástavby v soukromém vlastnictví. Navržený objekt, prostorově doplňuje městskou strukturu řešené lokality doplněním urbanisticky klasického městského bloku (i přes to, že mezi stávajícími domy je ponechán prostorově s ohledem na požadavky osvětlení a požární volný prostor) a vytváří živý, variabilní uliční i veřejný prostor upravené ul. Vojanovy. Výška objektu je navržena v uliční čáře 21m.

Funkce objektu jsou navržené v souladu s územním plánem - smíšený způsob využití (bydlení a občanské vybavení).

Objekt má navržené maximálně dvě podzemní podlaží pro parkování osobních automobilů uživatelů objektu. Přízemí v úrovni přilehlého parteru ulice je využito pro komerci.

Vzhledem k historickým okolnostem navrhujeme na rohu k památnému stromu kavárnu „U Vojana“. Od druhého podlaží výše je navrženo cca 20 bytů. Každý byt má v podzemí parkovací místo.

Výška objektu a tvar střechy, fasáda.

Navržený objekt navazuje výškou na okolní stávající objekty, počet podlaží je max. 6 NP. Střecha je navržená jako zelená retenční.

Urbanizmus – začlenění stavby do stávající struktury města

Cílem urbanistického návrhu je obnovit kontext a navázat na okolní architekturu města, které slouží všem obyvatelům.

Zvolené prostorové, hmotové a materiálové řešení navrhovaného obytného domu navazuje na přilehlý blok domů tvořený převážně bývalým Ředitelstvím vítkovických kamenouhelných dolů. Tento dům převážně z lícového zdiva byl v minulosti upravován nadstavbou a přístavbou. Stávající blok je tedy charakteristický použitím červeného lícového zdiva v kontrastní kombinaci s hladkými plochami vymezujícími časově odlišné stavební úpravy. Nároží (dodatečně přistavené) vymezuje dle regulačních podmínek uliční čáru. Vzhledem k dominantnímu platanu navrhujeme dopravní napojení vnitrobloku tak, aby co nejméně narušovalo toto napojení kořenový systém a aby platan nebyl objízdný ze všech stran. Také považujeme za důležité, aby místo u platanu mohlo být napojené na parter domu a nebyl to ostrůvek uprostřed. U platanu v klidové části navrhujeme hlavní vstup do obytného domu.

Architektura – detailní řešení stavby

Cílem našeho architektonického návrhu je navázat na silný a bohatý kontext přilehlého města a vypíchnout individuální kvalitu místa, ale přitom stále nezapomenout na fakt, že městotvorný dům má harmonicky ovlivňovat všechny na rozdíl od uměleckého individuálního díla. Fasáda z lícové cihly netradičním soudobým způsobem demonstruje optimistickou vertikalitu současného života. Lícová cihla jako prostředek navozující lidské přívětivé měřítko, pocit tradiční jistoty a bezpečnosti. Lícová trvanlivá cihla dokonale stárnoucí. Vertikální prosklené plochy otevírající interiér do exteriéru. Maximální zapojení zeleně (kontrast červené cihly a zelených listů). Přehledné bezpečné prostorové řešení okolí domu i vnitřních komunikací.

Exteriér objektu je navržen ve dvou alternativách lišících se v posledních dvou patrech. U obou variant jihovýchodní nároží odebráním hmoty pomocí zapuštěných balkónů reaguje na uskočené nároží stávajícího objektu bývalého ředitelství. Prostorové vymezení nároží se tak zjemňuje a ustupuje na úroveň ředitelství. Druhá výraznější varianta umocňuje toto uskočení v posledních dvou patrech šikmým ustoupením obvodové konstrukce a tím ještě více navazuje na sousední stávající dům. Prostor ustoupení je využit na terasu bytů s velkorysým výhledem na Beskydy s dominantní Lysou horou. Definitivní řešení bude navrženo v další fázi projektu po projednání s dotčenými orgány a institucemi.

Ekologie – fungování stavby v symbióze s přírodním rámcem i okolním městem a jeho obyvateli

Prvotním hybatelem návrhu je fakt přítomnosti památného stromu. Propojení mezi energií přírody a domu je zdůrazněno průhledy z centrálního schodišťového prostoru na statný památný platan. Výtahová šachtice výtahu zastupuje v jádru domu „kmen“ prorůstající vertikálně domem a nesoucí na sobě strukturu zeleně.

Využití dešťové vody ze střechy zdůrazňuje „dešťová kaskáda“ nad zastřešenou šikmou rampou sjezdu do podzemní garáže. Retenční nádrž v podzemí pro závlahu.

Řešení možnosti vnitřního uspořádání komerčního parteru pro malé i velké provozní jednotky.

Umělecké dílo.

Navrhujeme pro připomenutí historie Ostravského divadla a Eduarda Vojana plastiku ve formě propojovací římsy spojující uliční čáru od Smetanova náměstí až k nově navrženému obytnému domu „U Vojana“. Celý reliéf zobrazuje přes konkrétní lidské příběhy dějiny místní divadelní scény.

Multimédia:

Navrhujeme na nároží multimediální displej v návaznosti na reliéf připomínající historii divadla. Velkoplošná obrazovka přinese běžnému návštěvníkovi města příležitostnou možnost sledovat vybraná představení ostravských divadel, nebo například divadelní zkoušky nebo generálky představení. Také umožňuje komunikaci mezi městem a jejími občany.

Vzpomínka Bohuslava Čurdy-Lipovského zachycená v knize „HISTORIE THÁLIE V MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVĚ“ Lumíra Václavíka.

Mistr Vojan s pohledem na budovu pronesl:

„Hrdý stánku německé kultury – přijde doba, kdy také z tvé terasy zavlaje prapor bíločervený, kdy tvé brány se otevřou českému umění a kdy si Vojan na tvém jevišti česky zabouří!“

Navrhujeme i k připomínce Eduarda Vojana pamětní desku umístěnou na fasádě objektu s textem:

„Hrdý stánku německé kultury – přijde doba, kdy také z tvé terasy zavlaje prapor bíločervený, kdy tvé brány se otevřou českému umění a kdy si Vojan ne tvém jevišti česky zabouří!“

Dne 30. května 1918 pronesl Mistr Vojan s pohledem na budovu tehdejšího Městského divadla.

Smetanovo náměstí v Ostravě, zástavba proluky na ulici Vojanova, vizualizace návrhu Atos-6

Bytový dům u Eduarda Vojana - projekt pro oživení centra Ostravy

Zveřejnil(a) ATOS - 6 architekti Ostrava Brno Praha dne Úterý 13. října 2020

Bytový dům u Eduarda Vojana - projekt pro oživení centra Ostravy, pohled na retenční střechu. Veškerá dešťová voda se má...

Zveřejnil(a) ATOS - 6 architekti Ostrava Brno Praha dne Úterý 13. října 2020

Bytový dům u Eduarda Vojana - projekt pro oživení centra Ostravy. Interiér společných prostor. Střešním světlíkem...

Zveřejnil(a) ATOS - 6 architekti Ostrava Brno Praha dne Úterý 13. října 2020

Animace bytového domu do centra Ostravy. Součástí projektu je pamětní deska herce Eduarda Vojana. Na bytovém domě je navržený reliéf s tématem historie ostravského divadla. Velký důraz jsme kladli na řešení parteru okolí domu. Fasáda z lícových cihelných pásků odkazuje na historický kontext Ostravy. Cílem bylo zacelit jizvu ve struktuře centra a vytvořit příjemné místo pro život.

Zveřejnil(a) ATOS - 6 architekti Ostrava Brno Praha dne Pondělí 12. října 2020