Obecní Dům Dobrá

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistenti:
Jiří Halla
GP:
ARPIK OSTRAVA s.r.o.
 
 

Fakta

Lokalita:
Dobrá u Frýdku - Místku
Termín projektu / realizace:
září 2021
Investor:
Obec Dobrá
 
Stupeň dokumentace:
návrh

Urbanismus

Pozemek určený pro obecní dům je v současnosti zastavěn. Charakter zastavění je daný postupnými přístavbami a dostavbami k původně rodinným domům. V nejbližším okolí není hodnotná urbanistická struktura. Cílem urbanistického návrhu bylo vymezit uliční frontu formující náznakem „náměstí“. Po vybourání stávající srostlice objemů navrhujeme novou hmotu tak, aby harmonicky spojila okolní různorodou zástavbu, kterou definuje na jedné straně rodinný dům a druhé občanská vybavenost. Zastavěná plocha ve tvaru L umožňuje v „atriu“ schovat několik parkovacích míst, ale především nezastiňuje sousední rodinný dům. Obecní dům je navržen jako lokální dominanta, která se uplatní svou zdynamizovanou vstupní fasádou i v průhledu hlavní ulice od obecního úřadu.

 

Architektonické řešení

Kompaktní jednoduchý tvar obecního domu je gradován řešením retenční zelené šikmé střechy o malém spádu. Základní sedlový charakter je doplněn dominantním prolomením v přední částí nad budoucí knihovnou a v zadní části přizvedává toto prolomení podchodnou výšku u schodiště.

Návrh obecního domu prezentuje současný modrozelený trend, jež je charakteristický promyšleným řešením domu jako celku s využitím srážkových vod, nízkou potřebou energií a stmelujícím zapojením do struktury místa.

Vstup do objektu akcentuje předsunutá část krytá dřevěnými modřínovými latěmi, jež zastiňují z jihu prosklení budoucí knihovny v horním patře. Fasádám dominují dvě „oči obce“, kruhové okenní otvory z exteriéru umocněné oválnou paspartou.

Retenční zelená střecha bude realizována jako "extenzivní".

 

Dispoziční, technologické a provozní řešení

Dispozice je podřízena zadání, jež definovalo různě veliké místnosti pro rozličné zájmové aktivity. Nosná konstrukce i rytmus fasády umožňuje v čase přizpůsobovat rozdělení jednotlivých prostor.

Hlavní vstup je z nároží objektu přes zádveří. Vstupní části dominuje vstupní hala s možností posezení, na kterou navazují schody do horního patra. Komunikační koridor v 1NP slouží také k výstavní činnosti například prací jednotlivých zájmových kroužků. Po obvodu 1NP jsou rozmístěny různě velké klubovny. V zadní části se nachází sociální zázemí s kuchyňkou.

Zadní vstup je bezbariérový, s druhým schodištěm a výtahem. V této zadní klidové části jsou lokalizovány také klubovny.

V patře je umístěna knihovna a multifunkční prostor sálového typu s možností rozdělení na tři samostatné části. Multifunkční prostor má k dispozici kuchyňku.

01_OD_Dobra_Atos6.jpg