Nájemní byty Nošovice

Tým

Autor:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistent:
Jiří Halla
GP:
ARPIK OSTRAVA s.r.o.
 
 

Fakta

Lokalita:
Nošovice
Termín projektu:
září 2021
Investor:
Obec Nošovice
 
Stupeň dokumentace:
návrh

Urbanismus

Prostorové uspořádání vychází dle podmínek UP, navrženy jsou tři bytové domy s 8 byty.

Výšková hladina bytových domů sestává z 1.podzemní podlaží + 2.nadzemní podlaží + ustoupené patro.

Domy jsou situovány podélnou osou sever jih z důvodu ideálního proslunění jednotlivých bytů. Tato orientace je výhodná také s ohledem na navázání na předpokládanou zástavbu rodinných domů. Od hlavní příjezdové cesty se domy projevují štítovou siluetou, která se maximálně blíží siluetě většího rodinného domu.

Oproti okolním stávajícím komunikacím, je terén cca necelý metr pod jejich úrovní. Na pozemku je vysoká hladina spodní vody a na mnoha místech je stojící povrchová voda. Návrh předpokládá podlahu 1PP v úrovni dnešního terénu tak, abychom nestavěli s nutností izolace proti tlakové vodě. Na pozemku kolem bytových domů předpokládáme směrem od vjezdu do garáží v 1PP na jižní straně postupné navýšení terénu o ½ patra, tak aby vstup do domů z mezipodesty mohl být bezbariérový. Pro navýšení terénu budou použity výkopky z podzákladů. V navýšené části předpokládáme umístěné nádrže na srážkovou vodu.

Architektonické řešení

Základní prvotní tvar bytového domu je navržen tak, aby svým vizuálním měřítkem v maximální možné míře odpovídal typologii rodinných domů. Vstupní fasáda je rozdělena ustoupeným schodišťovým jádrem. Toto zdůraznění středové části nám rozděluje hmotu na dvě menší. Hlavní primární hmota budovy je odlehčována směrem k obvodu pomocí lodžií a směrem nahoru uskočením posledního patra a vložením středové terasy.

Sokl budovy a namáhané vstupní komunikační prostory jsou navržené v cihelné lícové cihle (pásku). Světlá pastelová omítka je akcentována obložením středové a horní části AL šablonou ve tvaru střešní krytiny. Metalický odlesk šablony je umocněn prohnutím horní fasády. Toto prohnutí odlehčuje svým třpytem proti nebi horní část ustoupené fasády.

Drobné lidské měřítko je u horních teras podpořené dřevěným provětraným modřínovým obkladem. Lodžie je vymezena a vynesena pozinkovanou ocelovou konstrukcí, která je samonosná. Podlahy jsou konstrukčně z CLT dřevěných panelů, které jsou ve spodním líci pohledové.

Výhledy na panorama Beskyd díky prostorným lodgiím