Rekonstrukce pásma hygienické ochrany Šalamouna na městský park

Plocha hygienického pásma Šalamouna mezi obytnou čtvrtí a frekventovanou komunikací. Až do nedávné doby bylo hlavní funkcí plochy potlačovat nepříznivé vlivy přilehlé průmyslové zóny (vysoké pece, důl Hlubina). Poté, co útlum průmyslové výroby v této lokalitě způsobil pokles nepříznivých vlivů na obytné funkce území, upravila územně plánovací dokumentace funkční využití plochy PHO na městskou parkovou zeleň. Proto je nutno komplexně přehodnotit stávající strukturu, druhové složení i vnitřní členění plochy. Dnešní plocha PHO je tvořena víceméně souvislým zapojeným porostem topolů s podrostem bezu černého, průměrný věk dřevin je cca 40 let.

Fakta

Lokalita: PHO Šalamouna, Moravská Ostrava
Termín projektu / realizace: 2005
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh, DSP, DPS, autorský dozor

Cílem řešení je zlepšení životního prostředí a městské zeleně, zapojení lokality do života celoměstské struktury a znásobení užitného potenciálu místa. Stávající přestárlý lesopark je nahrazován v postupných etapách novým parkem. Urbanisticky navazuje projekt na "Dolní oblast" Vítkovic. Přírodní park je protiváhou historickému průmyslovému areálu, který se v současné době uchází o zápis do seznamu UNESCO.

Symbióza parku s komplexem technických památek je zdůrazněna kupříkladu i volbou průhledů zelení na průmyslové dominanty (vysoké pece, těžní věž). Park může poskytovat v budoucnu i prostor pro umístění artefaktů s motivy navazujícími na hlavní myšlenku parku - vzpomínku na minulost.

Tým

Autor / autoři:

Autor návrhu: Ing. arch. Radim Václavík, autorizovaný architekt

Autorská spolupráce: Ing. Petr Ondruška, autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba

Spolupráce: Ing. Miloslav Vrána
Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií: Radim Václavík

 

PROTIPÓL K INDUSTRIÁLNÍMU PARKU