Generel rozvoje VŠB - TU Ostrava

Podklad pro "Investiční program VŠB - TU Ostrava", který bude pro období 2009 - 2015 zahrnovat nezbytné investice a stanovovat pořadí jejich naléhavosti. Řada rozvojových možností, návrhů a doporučení vyplývá z potenciálů a limitů rozvoje jednotlivých areálů vysoké školy. Mimo časový limit studie byly zejména v univerzitnímu areálu v Porubě vytipovány rozvojové plochy jako dlouhodobá územní rezerva pro případný rozvoj areálu.

Tým

Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:
Asistenti: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Bc. Petr Hýl, Bc. Marie Stejskalová, David Floryk
Specialisté:
Dodavatelé:
Autor fotografií:

Fakta

Lokalita:
Areály VŠB - TU Ostrava
Termín projektu / realizace:
2008
Investor:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Náklady realizace:
Stupeň dokumentace:
urbanistická studie

Pasportizační část obsahuje údaje o všech vlastních, pronajatých i pronajímaných objektech školy, o jejich využití a technickém stavu.

Rozvojová část studie navrhuje urbanisticko - architektonické možnosti řešení a z hlediska územně plánovacího navrhuje, jak investiční požadavky realizovat v daném území a čase.

Studijní a inspirační část studie obsahuje vybrané příklady zdařilých soudobých realizací univerzitních areálů v Západní Evropě (Utrecht, Delft, Stuttgart), a to jak formou novostaveb, tak i rekonverzí průmyslových areálů.