18 Energetické zhodnocení rodinného domu RD Stará Bělá

Při hodnocení energetické náročnosti RD Stará Bělá (viz PROJEKTY) dle vyhl. č. 148/2007 Sb. byl objekt při výtápění elektrokotlem zařazen do třídy energetické náročnosti C - vyhovující.

Prověřili jsme možnost zařazení do skupiny B - nízkoenergetický a dospěli jsme k následujícím závěrům:

(1) Další snižování součinitele prostupu tepla u již tak kvalitních konstrukcí by bylo neekonomické;

(2) Vhodné je například zmenšení okenních otvorů, čímž se sníží tepelná ztráta prostupem i cena oken;

(3) Použitím tepelného čerpadla se objekt dostává do třídy energetické náročnosti B - úsporný (nízkoenergetický);

(4) Pro dosažení třídy energetické náročnosti A - velmi úsporný (energeticky pasivní) by byla nutná instalace vzduchotechniky, zajištění vzduchotěsnosti, snížení součinitele prostupu tepla, případně použití jiných systémů na přitápění objektu. Pořizovací náklady tohoto řešení jsou vysoké.

Navrhli jsme tedy alternativu zařazenou do skupiny B - nízkoenergetický. Redukovali jsme plochu oken a navrhli tepelné čerpadlo vzduch voda HOTJET 11i. Dle metodiky pro porovnání nákladů na vytápění pro tento objekt byly vyčísleny náklady řádově na 11 000 Kč/rok.